विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा फोटो प्रदर्शनी

प्रकाशित मिति : जेष्ठ २२, २०७४ सोमबार

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा फिर्के–वुलौँदी र पोखरा उपत्यका बृहत् सरसफाइ अभियानका क्रममा खिचिएका फोटोहरुको प्रदर्शनी गरिएको छ ।

‘हप्तामा एक घन्टा राष्ट्रका लागि स्वय् सेवा गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ एक वर्षअघि विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर फिर्केखोलाको सिरान अँधेरीखोलाबाट सरसफाइ अभियान थालिएको थियो । सरसफाइ अभियान १८औँ हप्तासम्म चलेको थियो भने १९औँ हप्तापछि पोखरा बृहत् सरसफाइ अभियानमा परिणत भएको थियो ।

k”j{ ld; g]kfn vqL j[If/f]k0f
jL/uGhsf] le;jfdf ;f]daf/ j[If/f]k0f ub}{ k”j{ ld; g]kfn /f]zgL vqL nufot .
ljZj kof{j/0f lbj;sf] cj;/df cfof]hgf u/]sf] sfo{qmddf ljleGg k|hfltsf b’O{ ;o la?jf nufOPsf] 5 . tl:a/ M ljhos’df/ dxtf],k;f{, /f;;

फिर्के–वुलौँदी सफाइ अभियानमा ५६३ मेट्रिक टन फोहर सङ्कलन गरिएको अभियानका संयोजक रामबहादुर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सो अवधिमा ५४० विभिन्न सङ्घसंस्थाका ६३ हजार मानिस सहभागी थिए । पोखराको पार्दीस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा त्यस क्रममा खिचिएका एकसयवटा फोटो प्रदर्शनीमा राखिएको छ । रासस

!* cf}F /fli6«o ;/;kmfO{ ;Ktfx
!* cf}+ /fli6«o ;/;kmfO{ ;Ktfxsf] cj;/df ;f]daf/ vf]6fªsf] lbQm]ndf lgsflnPsf] ¥ofnLdf ;xefuLx? . …v’nf lb;fd’Qm ug'{ 5 – @)!& leq, ;Ifd / lhDd]jf/ 5 xfd|f] g]t[TjÚ eGg] gf/fsf ;fy lgsflnPsf] ¥ofnL ahf/ kl/qmdf u/L /Tgkfs{df k’u]/ ;dfkg ePsf] lyof] . tl:a/ M s]bf/ du/, vf]6fª, /f;;

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved. Namaste International Media Group (worldwide) and Namaste Media Inc (USA)
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com